XXII sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2020-08-21, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gmi...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Nowe Centrum Pająk".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częs...)

11.Sprawy różne i zapytania.

12.Zakończenie obrad.