X Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-08-13, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wycofanie z porządku obrad punktu: 9. P...)Głosowanie (zmianę w porządku obrad -przesunięcie z...)Głosowanie (wprowadzenie do porządku obrad w punkci...)Głosowanie (wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczeg...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odbudowy dróg...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- Rekreacja".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna„.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria Druga – Ulica Księżycowa III”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla terenu przy ul. Przejazdowej w Aleksandrii Pierwszej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejsc...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla terenów Przemysłowych w Konopiskach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejsc...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- Górka".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

26.Sprawy różne.

27.Zakończenie obrad.