IX Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-06-18, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołów z: IV, V, VI, VII, VIII sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z: IV sesji Rady Gmi...)Głosowanie (Przyjęcie protokołów z: V sesji Rady Gmi...)Głosowanie (Przyjęcie protokołów z: VI sesji Rady Gm...)Głosowanie (Przyjęcie protokołów z: VII sesji Rady G...)Głosowanie (Przyjęcie protokołów z: VIII sesji Rady...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczeg...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Piła”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamki – Kowale II”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

10.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Konopiska przedstawionego przez Wójta, debata.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

12.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

13.Odczytanie 2 opinii RIO:- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.

14.Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.

Głosowanie (Przewodniczący zespołu - Jadwiga Majdzik)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 44/VI/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Konopiska w ramach programu ograniczenia emisji dla gminy Konopiska – etap I”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Aleksandria Druga – ul. Księżycowa III”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

31.Sprawy różne.

32.Zakończenie obrad.