Posiedzenie członków Komisji Rewizyjnej.

w dniu 2019-05-14, godz. 09:30

1.Analiza wykonania budżetu gminy za 2018 r.

2.Opracowanie wniosku do RIO w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r.

3.Kontrola przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów mienia komunalnego w 2018 r.

4.Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.

5.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6.Sprawy różne.