VII Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-03-26, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek o wycofanie z porządku obrad ...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statu...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-Wschód II".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Rekreacja".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lok...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Głosowanie (Stawka 2 zł za zajęciu pozostałej części...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 12/III/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących sołtysom.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie realizacji ob...)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w jedną instytucję kultury o nazwie „Centrum Kultury i Książki w Konopiskach".

Głosowanie (Propozycja zmiany nazwy na „Gminne Centr...)Głosowanie (Propozycja zmiany nazwy na „Gminne Centr...)Głosowanie (Propozycja zmiany nazwy na „Gminne Centr...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połą...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi Lekkoatletycznemu przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania imien...)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

18. Sprawy różne.

19.Zakończenie obrad.