VI Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2019-02-19, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie ( Wprowadzenie do porządku obrad punktu...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

3.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Górka".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejsc...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

Głosowanie (Zmiana inkasenta w sołectwie Jamki)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatk...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

Głosowanie (Zmiana inkasenta)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budż...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pr...)

13.Sprawy różne.

14.Zakończenie obrad.