III Sesja Rady Gminy Konopiska o godzinie 15:00

w dniu 2018-12-18, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Konopiska.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gmin...)

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (dodanie 17)Głosowanie (dodanie 18)Głosowanie (dodanie 19)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia p...)

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Stat...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gm...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawa...)

13. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwar...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

20.Sprawy różne.

21.Zakończenie obrad.