II Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2018-11-27, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy...)

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia te...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2019 rok.

Głosowanie (Propozycja: handel ze straganu 30zł, ...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targow...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego naobszarze Gminy Konopiska na rok 2019

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kom...)

16.Sprawy różne i zapytania.

17.Zakończenie obrad.