I Sesja Rady Gminy Konopiska

w dniu 2018-11-17, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.

4.Złożenie ślubowania przez radnych.

5.Złożenie ślubowania przez Wójta.

6.Ustalenie porządku obrad.

7.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska.

8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

9.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Konopiska.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska i ustalenia składów osobowych.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie sesji.